Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van goederen van Rijwerkonderdelen

 

Algemeen deel

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rijwerkonderdelen, hierna te noemen: Rijwerkonderdelen, gedane offertes en op alle door Rijwerkonderdelen gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken, alsmede op betalingen aan Rijwerkonderdelen. Afwijkende bedingen binden Rijwerkonderdelen slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij van Rijwerkonderdelen in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rijwerkonderdelen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rijwerkonderdelen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

3. Rijwerkonderdelen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rijwerkonderdelen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rijwerkonderdelen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Rijwerkonderdelen het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Rijwerkonderdelen-medewerkers binden Rijwerkonderdelen slechts indien zij door Rijwerkonderdelen schriftelijk zijn bevestigd.

3. Door Rijwerkonderdelen aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 Prijzen algemeen

1. De door Rijwerkonderdelen te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de bestelling geldende prijslijst, die op aanvraag bij Rijwerkonderdelen verkrijgbaar is en die op de website van Rijwerkonderdelen is vermeld. Rijwerkonderdelen behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen. Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Bij algemene prijswijzigingen na een afgeronde transactie wordt geen restitutie verleend.

2. Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en expreszendingen alsmede de eventuele kosten van duurdere verpakkingen, kratten, containers, manden, zakken, pallets e.d. worden door Rijwerkonderdelen doorberekend aan wederpartij.

Artikel 4 Tijdstip van levering

1. Rijwerkonderdelen zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk voor het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst, doch uitsluitend indien over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Rijwerkonderdelen.

2. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Rijwerkonderdelen derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Rijwerkonderdelen een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding. op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Rijwerkonderdelen. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Rijwerkonderdelen of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. Als de wederpartij bij de levering constateert dat de bestelling is geopend of zware beschadigingen heeft, mag de wederpartij de goederen niet in ontvangst nemen. De wederpartij dient Rijwerkonderdelen hiervan direct op de hoogte te stellen. Rijwerkonderdelen zal dan in beginsel zorg dragen dat er vervangende of in geval van een niet meer leverbare goederen vergelijkbare goederen opnieuw worden aangeboden in een door Rijwerkonderdelen haalbare tijd, tenzij Rijwerkonderdelen anders aangeeft.

Tenzij anders overeengekomen, worden de zaken af magazijn Rijwerkonderdelen geleverd. In geval Rijwerkonderdelen de levering bij wederpartij laat plaatsvinden, worden de zaken voor risico van Rijwerkonderdelen vervoerd. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken bij Rijwerkonderdelen ter ontvangst zijn aangeboden, tenzij de levering plaatsvindt op het uitdrukkelijk overeengekomen adres en aldaar zijn aangeboden.

3. Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

4. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Rijwerkonderdelen te hare keuze hetzij leveren op een door Rijwerkonderdelen te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Rijwerkonderdelen op schadevergoeding.

 

Artikel 5 Conformiteit en reclames

1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens ten aanzien van producten van Rijwerkonderdelen betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de onderdelen, prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Rijwerkonderdelen verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Rijwerkonderdelen te verrichten wezenlijk andere prestatie. Rijwerkonderdelen behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De wederpartij kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2. De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de wederpartij Rijwerkonderdelen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven. De wederpartij dient hierbij het meegeleverde afleverbewijs te tonen aan Rijwerkonderdelen. Klachten moeten schriftelijk bij Rijwerkonderdelen worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Rijwerkonderdelen in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.

 

3. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijwerkonderdelen. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- ongeschonden staat in de originele verpakking aan Rijwerkonderdelen worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

4. Zolang zaken niet teruggezonden zijn of de klacht door Rijwerkonderdelen niet is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Rijwerkonderdelen er voor zorg dragen dat overeenkomst binnen één maand alsnog wordt beantwoord. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, is Rijwerkonderdelen verplicht dit schriftelijk aan de wederpartij meedelen en een vergelijkbaar vervangend product aan te bieden of het bedrag van de niet geleverde producten te restitueren.

 

Artikel6 Retourzendingen

Indien door Rijwerkonderdelen, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze in beginsel gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der in ontvangstneming door Rijwerkonderdelen hebben, verminderd met de uit de terugneming voor Rijwerkonderdelen voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rijwerkonderdelen geleden schade. Als de wederpartij om wat reden dan ook een of meerdere producten wenst te retourneren, dienen de betreffende producten en hun verpakking compleet en onbeschadigd te zijn, alsmede komen de kosten van de retourzending voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7 Overmacht

1. Indien Rijwerkonderdelen door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Rijwerkonderdelen na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Rijwerkonderdelen bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

2. Indien Rijwerkonderdelen door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Rijwerkonderdelen komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. Rijwerkonderdelen behoudt het recht op betaling van reeds geleverde zaken en de gemaakte kosten. Rijwerkonderdelen heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Rijwerkonderdelen door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 8 Ontbinding

1. Rijwerkonderdelen heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rijwerkonderdelen geleden schade.

3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Rijwerkonderdelen gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Rijwerkonderdelen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het eventueel door Rijwerkonderdelen geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rijwerkonderdelen geleden schade. Een en ander behoudens het recht van Rijwerkonderdelen om haar verplichting op te schorten totdat de wederpartij eerst aan haar verplichting voldaan heeft.

4. In geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Rijwerkonderdelen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten. indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op het  ongedaan maken van de door Rijwerkonderdelen reeds verrichte prestaties, en heeft Rijwerkonderdelen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte diensten of prestaties.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Rijwerkonderdelen, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade en kosten, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke wederpartij of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Indien Rijwerkonderdelen in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Rijwerkonderdelen slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, zulks tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rijwerkonderdelen nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

2. De afnemer zal Rijwerkonderdelen vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Rijwerkonderdelen.

3. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rijwerkonderdelen of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Auteursrecht

Het overnemen van tekst of afbeeldingen uit Rijwerkonderdelen-publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Rijwerkonderdelen.

 

Artikel 11 Algemene bepalingen

De wederpartij geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties. welke Rijwerkonderdelen in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Rijwerkonderdelen.

 

 

 

Artikel 12 Geschillen en forumkeuze

1. Op alle met Rijwerkonderdelen gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch –onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen-, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat Rijwerkonderdelen zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.

 

Bijzonder deel 1 (verkoop niet via internet)

 

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en op het moment dat Rijwerkonderdelen de opdracht c.q. order schriftelijk bevestigt aan de wederpartij.

 

Artikel 2 Risico-overgang

1. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres aangeboden zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, tenzij partijen schriftelijk anders afspreken.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Rijwerkonderdelen moet worden verzonden, en zich terstond met Rijwerkonderdelen in verbinding te stellen.

 

Artikel 3 Betaling

1. De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering aan Rijwerkonderdelen te voldoen, tenzij anders is overeengekomen, in welk geval een betaaltermijn geldt van 30 dagen na factuurdatum.

2. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.

3. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Rijwerkonderdelen niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Rijwerkonderdelen geleden en te lijden schade.

5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

6. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro.

 

 

Artikel 4 Eigendomsoverdracht

1. Indien de koopprijs niet contant voldaan wordt bij levering van de gekochte zaken, behoudt Rijwerkonderdelen zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding van deze algemene voorwaarden, behoudt Rijwerkonderdelen zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Rijwerkonderdelen zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Rijwerkonderdelen heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Rijwerkonderdelen heeft voldaan.

2. Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van artikel 1 lid 2 van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Rijwerkonderdelen in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.

3. Indien er gerede twijfel bij Rijwerkonderdelen bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Rijwerkonderdelen bevoegd levering en verzending van de gekochte zaken uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Rijwerkonderdelen is nimmer aansprakelijk voor de eventuele door deze vertraagde (af-)levering geleden schade van de wederpartij.

4. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

 

 

Bijzonder deel 2 (verkoop via internet)

 

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na digitale acceptatie door Rijwerkonderdelen van de bestelling  via internet, waarbij alsdan het verschuldigde bedrag door de wederpartij bevestigd wordt en welk bedrag Rijwerkonderdelen in haar digitale acceptatie zal bevestigen. Rijwerkonderdelen is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd. deelt Rijwerkonderdelen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Rijwerkonderdelen met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Rijwerkonderdelen.

Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij onverwijld bezwaar maakt.

Rijwerkonderdelen heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 2 Levering bij bestelling via de website van Rijwerkonderdelen:

De levering van de producten, die via de website van Rijwerkonderdelen besteld zijn, geschiedt uitsluitend nadat  het verschuldigde bedrag volledig aan Rijwerkonderdelen vooraf betaald is.

Levertijden zoals vermeld bij Rijwerkonderdelen op de website zijn indicaties die Rijwerkonderdelen door een 1 op 1 koppeling met leveranciers van Rijwerkonderdelen kan weergeven. Deze zal dan ook voor zover mogelijk aangehouden worden. Eventuele voorraad verschillen bij de leveranciers voorbehouden. Aan de levertijd indicaties kunnen hiermede dus geen rechten worden ontleend.
De levering van de producten en diensten geschiedt pas nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen en de wederpartij een schriftelijk betalingsbewijs heeft ontvangen.

 

Artikel 3: betaling

Betaling vindt plaats bij vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen is.

 

 

Artikel 4 Garantie

De wederpartij dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen risico af te leveren op het door Rijwerkonderdelen op te geven adres.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de wederpartij een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen in verband met de retourzending.

Rijwerkonderdelen is tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Rijwerkonderdelen liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Rijwerkonderdelen is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

Rijwerkonderdelen garandeert niet dat de aan wederpartij geleverde producten geen inbreuk (kunnen) maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.